Template

ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
Cookie Notification Message

CCTV Privacy Notice  

CCTV Signage

Privacy Notice กระบวนการด้านการอบรม

ตัวอย่างจากคณะ/ส่วนงาน

บันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)
(กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นทั้ง controller และ processor)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
บันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)
(กรณีคณะฯ เป็น controller)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
บันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)
(กรณีคณะฯ เป็น processor)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
บันทึกข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Agreement)
(กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นทั้ง controller)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

* ไฟล์เอกสาร .doc สามารถ download ผ่าน intranet หรือ vpn เท่านั้น